**** COMMODORE 64  BASIC V2 ****
64K RAM SYSTEM  38911 BASIC BYTES FREE

READY.